Social

S̃heg̃hd Sol: Shogũn Bẽhor Mũborak!

May 25, 2018

Cẽ Fazal Amin Beg en

S̃heg̃hd sol-e khũsh bẽhor-i wudhg, bẽhor-e s̃heg̃hd ya ror-i wudhg
Lup ror saker dichor-i wudhg, shogũn mũborak saver wost!
Shogũn mũborak saver wost! Nasib kẽndak saver wost!

Yik̃hi wẽsheng sũrig̃hi reng, dũma zarig̃h-e k̃hat wẽreng
Shundrig̃h hawo harjayi chẽreng, shogũn mũborak saver wost!
Shogũn mũborak saver wost! Nasib kẽndak saver wost!

Vitkev cekhũsh zimindorisht, wocen k̃hũ dhasten sak mindor
Caren mihnat d̃ũmen ambor, shogũn mũborak saver wost!
Shogũn mũborak saver wost! Nasib kẽndak saver wost!

Trẽ toviston gẽna spo sẽfar, charind parindisht kũ magar
Yem jinjinowarisht karfar, shogũn mũborak saver wost!
Shogũn mũborak saver wost! Nasib kẽndak saver wost!

Fazal Amin weghes̃h yi gũdor, rek̃hkũng ya sol reg̃hde dẽ gham
Car wesk niv gham-e yas̃hk’v-e nam, shogũn mũborak saver wost!
Shogũn mũborak saver wost! Nasib kẽndak saver wost!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply