Love / Romantic

Tu’t K̃hat Z̃hũnen Ya Yi Dona

June 25, 2018

Cẽ Fazal Amin Beg en

 

Dem jahon tu’t k̃hat z̃hũnen ya yi dona, yem e tu dish

Nasti kuy cẽ to’n bishkha, gũl banafsha, yem e tu dish

 

Ma’ret k̃hũ soyib en be pũrũtet nozyun, ye z̃hũ ambar

Z̃hũ ishq-e nis̃hunet k̃hat, khuz̃hg kbidona, yem e tu dish

 

Giriftor k̃hetket ce z̃hũ har yi khiyol, k̃hat ko didig̃h

Diyetket skem z̃hũ pũzũv k̃hũ ishq-e muhra, yem e tu dish

 

Hũmũyem wuz tẽr yinũk, dẽ k̃hũ yinot, yoy wuz janqan

Ti yod et khuz̃hgig̃h ce k̃hetk maz̃h diwona, yem e tu dish

 

Dẽ z̃hũ har yi qadam et yod wiz’tes̃h ce ti khũsh sũrat

Wostes̃h hamro dẽ maz̃h en, dem z̃hũ khira, yem e tu dish

 

Vitken gar dhir dem jahon, magam didig̃h, cum’ren qarib

Skem k̃hũ pũzũv-e torev caremes̃h qẽsa, yem e tu dish

 

Yir-e s̃holkh’v en be tizi, ce yem z̃hũ khiyol’v-e ya s̃holkh

Fazal Amin cartes̃h skem safar, ce hamisha, yem e tu dish

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply