Love / Romantic

Ajabet K̃hetk Maz̃h K̃hũ Hũsn-e Paristor

November 16, 2019

Cẽ Fazal Amin Beg en

Ajabet k̃hetk maz̃h k̃hũ ishq-e paristor
Wũzmetket maz̃h ce dẽ oshiq’v-e qator

Nasti ma’r tag qaror dẽ hech kum so’at
Me maz̃h ko tuz̃hũv tumer dem k̃hũ didor

Yig̃hunes̃h woc ce pidhog̃h dem z̃hũ yinot
Woc’mes̃h wuz ca’n be pilpich et sazowor

Nag̃hd barorbar en cebas yites̃h maz̃h ti yod
Pervimes̃h wuz ce da rakhnig̃h-e kanor

Coghd’rep nũwizd zũlm-e yem dawr ko tra yand
Dũrzen k̃hũ ishq-e siver woz yigũdor

Ye z̃hũ khuz̃hg ishq-e bũspũr, nastet bis̃hũr
C̃haw’ven k̃hũ zindagig̃h yem zel barqaror

Me car k̃hat tumer khẽfa ye Fazal Amin
Gotep tu jald khũshig̃h de yibu rẽwor

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply sarfaraz January 21, 2020 at 5:06 am

    ghafch khushrui a pup
    ishq a paristor kui goth

  • Leave a Reply