Love / Romantic, Wakhi

G̃hat’mes̃h Ce Da Maykhona, Woz Ska Rukhn sharob-e Kul

September 17, 2023

Cẽ Fazal Amin Beg en

G̃hat’mes̃h ce da maykhona, woz ska rukhn sharob-e kul
Wezimes̃h ce wuz dẽ nasha, ska sekr k̃hũ gũlob-e vul

Ajabi ya truq Sharob woz ya khushbuy-e z̃hũ gũlob
Ki woc’nes̃h kifch trẽ liman, gok̃h’nes̃h z̃hũ dardev ce gul

Ne’s̃h weres̃ht khalg dẽ k̃hũ hũssh, yem ishqi ajab nasha
Yig̃hun cartes̃j wakht barbod, woz zindagig̃h-e ce chul

Ki k̃handes̃h k̃hater inson, wostes̃h dẽ ishq yow s̃hũkor
Hũmũyd yow qad en bũland, da miyona yoy ya d̃ul

Rost ishqi lup ni’mat, woz Khũdhoy-e barakat
Kuyi ki tey bihis inson, ne’p wizit dem ishq-e ghul

Z̃hũ gũl’v-e ishq ma’r disoved, Khũdhoy-e ishq be dẽ maz̃h
Skamev weres̃ht z̃hũ salom, ki wudhg, caremes̃h bu lavzev drem wul

Ishq hũmũt Khũdhoy en, yoy Khũdhoy-e banda’v en
Khushbakhtet dem Fazal Amin, pũrũt hayem rang tu cul

Composed on September 15, 2023 in Gilgit

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply