Love / Romantic

Poems of Fazal Amin Beg During His Youth in 1990: Cumer Khũshruyi Tey Ey Yem ti C̃hez̃hm

May 30, 2018

Cẽ Fazal Amin Beg en

Cumer khũshruyi tey ey yem ti c̃hez̃hm e
Z̃hũmak rang nũri tey ey yem ti c̃hez̃hm e

Maz̃he k̃hetk tow e ghafch tẽr misken khus̃h ye
Nohaq me rec̃h tẽr jẽdha g̃hna pũs̃h ey
Z̃hũ ishqi nast tower tag qũs̃h ey
Kumdes̃h ki tu ne dish k̃he cares̃h kers̃h e

Me maz̃he e rand tu hatumer sazo ey
Nasti z̃hũnen tumer ghafch gũnow ey
Kũl chizes̃h dishem k̃hater wuz jazo ey
Okhirer tu me woc yan biwafo ey

Fazal Amin! me k̃hate car ghafch tang e
Hayem spreg̃hi tey ey rang ba rang ey
K̃hũ wakht’rep yow s̃hũpakht k̃he wostep sang ey
Okhirer wiz’t k̃he wostep dẽ tow en rang ey

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply